Speelpleinwerking

Speelpleinwerking

Een speelpleinwerking is een lokale vakantiewerking voor kinderen.  Meestal vindt de werking plaats op een speelterrein en vaak is de gemeente of de stad mee initiatiefnemer van de werking.  Het hoofddoel daarbij is dat de kinderen spelen en zich amuseren - jeugdwerk, dus, niet kinderopvang.  De begeleiding of animatoren zijn over het algemeen jonge vrijwilligers of jobstudenten.  Elke speelpleinwerking verschilt van de andere.

Lokale speelpleinwerkingen kunnen rekenen op een aantal regionale of nationale/landelijke organisaties voor ondersteuning, vorming, uitwisseling, inspiratie...

In Vlaanderen en Brussel kennen we volgende Nederlandstalige speelpleinondersteunende organisaties:

 • Vlaamse Dienst Speelpleinwerk
 • Jeugddienst Don Bosco

VDS

Voor al je speel(plein)vragen, één adres: de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS)! Je kan ons bereiken via het landelijk secretariaat of via de regionale steunpunten (zie fiches medewerkers).
De VDS wil speelpleinwerkingen die meer en betere speelkansen willen creëren, pro-actief ondersteunen door:

 • deskundig advies;
 • professionele begeleiding;
 • antwoord geven op alle speelpleinvragen;
 • vorming van animator tot verantwoordelijke;
 • een actueel en volledig dienstverleningsaanbod;
 • een permanent streven naar vernieuwing.


Onze visie op kinderen steunt op drie pijlers:

 • respect voor de eigenheid van elk kind;
 • geloof in de ontwikkeling door het geven van impulsen;
 • geloof in de zelfstandige ontplooiing van kinderen door het spelen.


Iedereen die in Vlaanderen actief betrokken is bij het speelpleinwerk, van de startende jonge vrijwilliger tot de schepen voor jeugd, kan bij de VDS terecht.

Don Bosco

‘Plezierig engagement…’, dat wil Jeugddienst Don Bosco zijn. Door jongeren (12-30 jaar met focus op 15-25 jaar) uit te dagen tot vrijwilligerswerk op maat, vormingsinitiatieven en andere zinvolle vormen van vrijetijdsbesteding aan te bieden, wordt een bijdrage geleverd aan hun totale ontplooiing. Zo worden ze gevormd tot weerbare, sociaal geëngageerde jongeren, die hun plaats in de maatschappij durven innemen en deze mee vorm willen geven.

Jeugddienst Don Bosco ondersteunt verschillende Don Bosco speelpleinen en vakantiewerkingen.

Andere Speelpleinwerking